chincona فرهنگ اندازی استان کرمان کرمانشاه

chincona: فرهنگ اندازی استان کرمان کرمانشاه شیر های آب مدارس آب و فاضلاب کاهنده

گت بلاگز بازار خودرو سنگین‌وزن‌ها سنگین می‌رانند!

بررسی آمار تولید خودروهای داخلی بیانگر رشد قابل توجه تولید خودروهای سنگین در آبان ماه امسال است. 

سنگین‌وزن‌ها سنگین می‌رانند!

سنگین وزن ها سنگین می رانند!

عبارات مهم : انواع

بررسی آمار تولید خودروهای داخلی بیانگر رشد قابل توجه تولید خودروهای سنگین در آبان ماه امسال هست.

به گزارش ایسنا، آبان ماه امسال تولید انواع کامیون در خودروسازان داخلی با رشد ۵۲.۱ درصدی همراه بوده است.

سنگین‌وزن‌ها سنگین می‌رانند!

در این مدت تولید انواع کامیون از ۸۷۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۱۳۳۷ دستگاه رسید.

تولید این محصول در زامیاد صعودی بوده و از هشت دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به ۲۳ دستگاه زیاد کردن یافت.

بررسی آمار تولید خودروهای داخلی بیانگر رشد قابل توجه تولید خودروهای سنگین در آبان ماه امسال است. 

تولید انواع کامیون در سایپا دیزل نیز از ۱۰۹ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۲۷۶ دستگاه رسید.

آبان ماه امسال تولید انواع کامیون در کاریزان ماشین نیز رشد داشته و از ۲۵ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به ۹۰ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید این محصول در گروه بهمن نیز صعودی بوده و از ۳۶۶ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۵۵۳ دستگاه رسید.

سنگین‌وزن‌ها سنگین می‌رانند!

در این مدت تولید انواع کامیون در آذهایتکس نیز از ۱۰ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به ۱۱ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید انواع کامیون در تیراژه دیزل نیز از هفت دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۱۲ دستگاه رسید.

بررسی آمار تولید خودروهای داخلی بیانگر رشد قابل توجه تولید خودروهای سنگین در آبان ماه امسال است. 

تولید این محصول در ماموت نیز صعودی بوده و از ۷۷ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به ۲۴۹ دستگاه زیاد کردن یافت.

برخلاف این شرکتها ولی تولید انواع کامیون در شرکتهای کشور عزیزمان ایران ماشین دیزل و سروش دیزل مبنا کم کردن یافته و در رخش ماشین دیزل نیز متوقف شد.

سنگین‌وزن‌ها سنگین می‌رانند!

آبان ماه امسال تولید انواع کامیون در کشور عزیزمان ایران ماشین دیزل از ۱۳۲ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۶۱ دستگاه رسید.

تولید این محصول در سروش دیزل مبنا نیز از ۱۳۰ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به ۶۲ دستگاه کم کردن یافت.

در این مدت تولید انواع کامیون در رخش ماشین دیزل نیز از ۱۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.

واژه های کلیدی: انواع | ماشین | محصول | دستگاه | کامیون | سنگین وزن ها | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog