chincona فرهنگ اندازی استان کرمان کرمانشاه

chincona: فرهنگ اندازی استان کرمان کرمانشاه شیر های آب مدارس آب و فاضلاب کاهنده

اگر مدیر خبر رسان تلگرام کانال‌های تروریستی را از بین بردن نکند، فعالیت خبر رسا

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مدیر خبر رسان تلگرام مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در کشور عزیزمان ایران منوط به از بین بردن کانال‌های تروریستی..

ادامه مطلب

لزوم مسدود شدن روزنه های فعالیت قاچاقچیان کالا

استاندار ایلام بر لزوم مبارزه قاطع و همه گیر با قاچاقچیان کالا بویژه گروه های شرکت یافته فعال در این عرصه تاکید کرد. به گزارشگروه استان هایباش..

ادامه مطلب